Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji

Sprawy Obywatelskie i Ewidencja

Pokój nr 106 

Tel. wew.: 219

Tel. bezpośredni: 22 708 92 19

Pracownicy:

  • Bożena Poterała 
  • Joanna Barańska
  • Ewa Orłowska

Działalność Gospodarcza

Pokój nr 107

Tel. wew.: 220

Tel. bezpośredni: 22 708 92 20

Pracownicy:

  • Łucja Jaworska 

1. Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Ewidencji w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy;

3) prowadzenie postępowań w sprawach ewidencji ludności, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

4) nadawanie numerów PESEL na wniosek;

5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz rejestru wyborców;

6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

7) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacja;

8) sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb kwalifikacji wojskowej, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz spisu wyborców;

9) współpraca z organami Policji, prokuratury, sądami, USC oraz Komisarzem Wyborczym;

10) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis (zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie) przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11) sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

13) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Sprawy Obywatelskie i Ewidencja

Działalność Gospodarcza

POWRÓT