ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ORGANIZACJE

POZARZĄDOWE

Małgorzata Wiśniakowska – Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 02, tel. 22 708 91 44, e-mail: fundacja@lesznowola.pl

Monika Szulik – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 19, tel. 22 708 93 60, e-mail: monika.szulik@lesznowola.pl 

Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu względem obywateli. Gmina Lesznowola aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym współtworzy coraz lepsze warunki do życia i pracy mieszkańców.

GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach wspólnie wypracowanych oraz reguluje ją: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Roczny programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 przyjęty Uchwałą Nr 908/LXIX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 października 2023 r.  Program współpracy zwiększa wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie poprzez udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadań. Program stanowi również realizację zasad partnerstwa, pomocniczości i przejrzystości w działaniach gminy. Tworzy współpracę finansową i pozafinansową na terenie gminy.

Priorytetowe tematy konkursów ofert na zadania publiczne na 2024 rok dotyczą:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. Wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

3. Wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych – organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem w zakresie uzależnień. 

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej:

  • spójności społecznej,
  • pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie,
  • demokracji uczestniczącej,
  • lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zakład Aktywności Zawodowej – działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.

Zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej z wyłączeniem wytwarzania i handlu wyrobami w przemyśle paliwowym, tytoniowym, alkoholowym czy wyrobami z metali szlachetnych lub z ich udziałem.

Centrum Integracji Społecznej – jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Między CIS a uczestnikami zajęć nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy – działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r.

Spółdzielnia socjalna – ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) – wśród organizacji pozarządowych są takie, które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych. Nie wszystkie organizacje pozarządowe są przedsiębiorstwami społecznymi. Można powiedzieć, że sektor pozarządowy ekonomizuje się dość powoli. Jednak liczba fundacji i stowarzyszeń jest duża, co stwarza obiecującą możliwość zwiększenia skali działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.


Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się obecnie 1 aktywny podmiot ekonomii społecznej:

1. Warsztat Terapii zajęciowej KSNAW Piaseczno /  filia WTZ Piaseczno w Górze Kalwarii – https://wtz-piaseczno.pl/

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko…

Więcej informacji na stronie: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko…

POWRÓT